Privacybeleid

Privacybeleid

Bobex verwerkt uw persoonsgegevens, in elektronische of andere vorm, voor legitieme doeleinden in het kader van de contractuele relaties, bedrijfsactiviteiten en veiligheid/beveiliging.
Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende:

  • Informatieverzoeken, aanbiedingen en prospects
  • Communicatie aan klanten in het kader van de uitvoering van contracten en aan individuen in het kader van offertes.

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking en de algemene verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018, worden de gegevens u medegedeeld op uw verzoek, en worden ze, desgevallend, gecorrigeerd of volledig verwijderd uit onze databanken. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Al uw vragen met betrekking tot de registratie, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunnen gericht worden aan Bobex.com NV, Koolmijnenkaai, 62 te B-1080 Brussel, per telefoon op het nummer 02/504.00.80 of via mail: privacy@bobex.be, al deze aanvragen zullen behandeld worden door de functionaris voor gegevensbescherming.

Bobex wil luisteren naar de klant en de consument en zijn recht om zich te allen tijde te verzetten, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
In dat geval zal Bobex analyseren of het gepast is om de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk stop te zetten, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene, of om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
U beschikt over een absoluut recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens, met inbegrip van profilering, ten behoeve van direct marketing.
Bobex zet de nodige middelen in om ervoor te zorgen dat het bewaren van persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden en dat de wettelijke termijnen niet worden overschreden.
De gegevens die bestemd zijn voor een dienst van het instellen in verband met de instelling worden voor een periode van 3 maanden bewaard.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Onze doelstelling is uw informatie te beschermen, zowel in het kader van Internet als in al onze andere types relaties. Het staat u vrij om deze site te bezoeken, informatie in te winnen over onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Indien u echter transacties wenst uit te voeren op de site, zult u zich moeten inschrijven als lid van Bobex. Zonder uw toestemming wordt geen enkele persoonlijke informatie die u aanbelangt doorgegeven aan derden (buiten Bobex, onze affiliate sites en onze marketing en/of database partners). Wij houden alle gegevens betreffende uw transacties op de Bobex site up-to-date, volgens onze gewoonlijke standaards van strikte vertrouwelijkheid en veiligheid.

Gebruik van “cookies”

Wij zullen af en toe cookies gebruiken om u een betere service te bieden. Een “cookie” is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw PC (in het algemeen in de map C:\WINDOWS\Cookies) : het cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren via het toetsenbord. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie, of bezoek. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of “snail mail”. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Beleid inzake persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid

Bobex behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien het een billijk vermoeden heeft dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van Bobex.com alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is. Bobex.com mag de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om een goed beheer van het computersysteem te verzekeren. In dit opzicht kan het toegang verwerven tot iedere communicatie die is opgeslagen op zijn computersysteem. De gebruiker verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, is de gebruiker ertoe gehouden Bobex daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen, waarbij deze kennisgeving bevestigd moet worden per aangetekende brief. De gebruiker wordt pas ontslaan van zijn verantwoordelijkheid op de werkdag die volgt op de dag waarop de aangetekende brief ontvangen werd. De gegevens met persoonlijk karakter betreffende de gebruiker worden opgenomen in de bestanden van Bobex en worden gebruikt: met het oog op het beheer van het cliëntenbestand en het uitvoeren van marktstudies; met het oog op de uitgifte, de inning en de controle van de facturen; in het kader van de contractuele relatie met de gebruiker (bijvoorbeeld, bij briefwisseling of in het geval van geschil); met het oog op de verwezenlijking van informatie- of promotiecampagnes over de producten en diensten van Bobex. De gegevens met persoonlijk karakter die de gebruiker verstuurt, worden geregistreerd in de databanken van Bobex. De gebruiker beschikt over een recht van inzage,van correctie en volledige verwijdering van deze gegevens. Elke gebruiker kan dit recht uitoefenen via zijn of haar persoonlijke login op bobex.be. Al uw vragen met betrekking tot de registratie, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunnen gericht worden aan Bobex.com NV, Koolmijnenkaai, 62 te B-1080 Brussel, per telefoon op het nummer 02/504.00.80 of via mail: privacy@bobex.be.. Voor meer informatie kan de gebruiker zich richten tot het openbare register bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Op voorwaarde van een gedagtekende en ondertekende schriftelijke aanvraag, gericht aan Bobex, kan de gebruiker die het bewijs levert van zijn identiteit, van Bobex gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de gegevens met persoonlijk karakter die op hem betrekking hebben, evenals, desgevallend, de correctie van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. In geval van verandering van de administratieve gegevens van de gebruiker, is deze ertoe gehouden Bobex daarvan op de hoogte te brengen binnen de maand na de wijziging ervan. Bijkomende informatie omtrent de diensten en voorwaarden van Bobex, gelieve de FAQ (veel gestelde vragen) en Algemene Voorwaarden te lezen.